IFC for those who enjoy sailing with a Friendship

Select your language

Winterevenement incl.  Algemene ledenvergadering IFC 2020

Wanneer:   zaterdag 14 maart 2020 om 13.00 uur

Waar:         clubgebouw Watersportvereniging Hoorn, Julianapark 1 te Hoorn

Het bestuur van de Internationale Friendshipclub wil u van harte uitnodigen voor de Algemene ledenvergadering van onze vereniging op zaterdag 14 maart in Hoorn (zie hieronder). De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen onze vereniging.

In de algemene ledenvergadering worden besluiten genomen en legt het bestuur  verantwoording af over datgene wat er in de afgelopen periode is georganiseerd en over het gevoerde financiële beleid. U vindt dat ook terug in de agenda. De stukken bij de verschillende agendapunten vindt u elders in deze Flitsen.

De vergadering wordt deze keer gehouden in het clubgebouw van de Watersportvereniging Hoorn. Een mooie locatie met uitzicht op de jachthaven en voldoende parkeergelegenheid. Er zijn twee mogelijkheden voor je navigatie: Julianapark 1, 1621 MR Hoorn of ABC intoetsen bij de straat.

We hebben in het bestuur besloten de manier van de dag waarop de Algemene ledenvergadering wordt gehouden wat te veranderen. Tot vorig jaar was de vergadering gekoppeld aan een lunch. Maar we hebben de volgende redenering opgezet: de Algemene Ledenvergadering moet toegankelijk zijn voor iedereen en het bijwonen van deze vergadering mag in principe geen kosten met zich meebrengen (uitgezonderd reiskosten). Daarom kunt u zelf kiezen of u de lunch wil gebruiken.(De lunch kost € 12,50 per persoon). Op die manier is het mogelijk om zonder dat het wat kost de Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

Het programma van de dag zal er ongeveer als volgt uitzien:

12.00 uur        zaal open en voor diegene die dat willen een lunch.

13.00 uur        Algemene Ledenvergadering IFC

14.30 uur        Afronding Algemene Ledenvergadering en pauze.

15.30 uur        Presentatie door een nader te bepalen spreker

18.00 uur        Diner in de vorm van een buffet.

De kosten voor de dag zijn als volgt:

Lunch (alleen voor diegene die dat wil)                     € 12,50 per persoon.

Diner (in de vorm van een buffet excl. drankjes)         € 25,00 per persoon.

Opgeven voor het bijwonen van het programma op 14 maart 2020 bij Watersportvereniging Hoorn kan uitsluitend via de website van onze vereniging: www.friendshipclub.nl

Een inschrijfformulier voor dit evenement vindt u achter de agenda.

Het bestuur van de IFC hoopt dat u allemaal op de ledenvergadering aanwezig zult zijn!!!!!Agenda Algemene Ledenvergadering 2020 op 14 maart in het clubgebouw van de Watersportvereniging Hoorn

Locatie: ​​Julianapark 1, 1621 MR Hoorn

 

Start jaarvergadering 13.00 uur​ met daarbij de volgende agenda:

1.    Opening

2.    Voorstellen nieuwe leden

3.    Mededelingen en ingekomen stukken

4.    Vaststellen notulen jaarvergadering 2019

5.    Verslag van de secretaris over 2019

6.    Verslag van de penningmeester over 2019

7.    Verslag van de kascommissie en (her)benoeming leden kascommissie

8.    Begroting 2020

9.    Bestuurssamenstelling: aftredend volgens het rooster van aftreden Jeroen Haagsman en Imko Vroom. Beide stellen zich
       herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten dienen zich schriftelijk aan te melden bij de voorzitter en secretaris, min. 2 weken
       voor de jaarvergadering.

10.    Evenementen c.q. activiteitenvoorstel 2020

11.    Activiteiten op klein water

12.    Communicatie rond de IFC

13.    Rondvraag

14.    Sluiting.

 

 Inschrijfformulier Algemene Ledenvergadering IFC 2020

 { BreezingForms :INSCHRIJFALV2020,1,0,urlparams,suffix,0,0 }